Przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO”, uprzejmie informujemy co następuje.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja chodź na rolki z siedzibą w Białymstoku, 15-161 ul. Trawiasta 8/37, tel. kontaktowy: 510 632 947 adres e-mail: kontakt@chodznarolki.com

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z :
– dobrowolną zgodą na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, celach marketingowych, celach rekrutacyjnych,
– podjęciem czynności związanych ze współpracą z Administratorem ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym m.in w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami,
– realizacją obowiązków ustawowych nałożonych na Administratora ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  na mocy przepisów prawa.

4. Dane osobowe  będą przechowywane do czasu:
– w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
– przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych,
– przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

5. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania w każdym czasie od Administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma ona również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

6. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Tobie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

9. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu praw i obowiązków łączących dane podmioty. Miej świadomość, że odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową.

10. W przypadku udostępnienia przez Ciebie danych osobowych Twoich pracowników, pełnomocników, członków organów, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób na rzecz Administratora jesteś zobowiązany do poinformowania tych osób o zakresie przekazanych danych, celu przetwarzania danych, nazwie Administratora, zasadach przetwarzania danych wynikającej z niniejszej noty prawnej.